ระบบกำลังดำเนินการ  
... 
.... 
..... 
ไปสู่ขั้นตอนการชำระเงิน